Friday, 15 May 2015

Vietnamese indigenous peoples' song about herbalism

From a manuscript I am working on with indigenous peoples' of North Vietnam:

Bài hát của các Già làng về n ghề t​huốc nam

Nếu bạn là ​bạn của ​cây thuốc
Hãy ​truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ sau
Những ​con ​người có trái tim nhân hậu
Họ sẽ trở thành những ​người ​th​ầy thuốc nam
Mọi người đang mong chờ được chữa lành mọi vết thương

Elders song about herbalism 

If you are herbal friends 
Passed down from generation to generation 
Kind hearted 
Kind person to become a herbalist 
People are waiting to be healed 

Post a Comment